Tomasz Janusz, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego przemawia do mikrofonu.

Obradował Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Decyzje w sprawach kryteriów wyboru projektów w poszczególnych działaniach oraz zapoznanie się ze stanem wdrażania programu – to główne punkty VI posiedzenia Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Obradowano w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej pod przewodnictwem marszałka województwa świętokrzyskiego Renaty Janik i z udziałem wicemarszałka województwa Grzegorza Sochy oraz członka Zarządu Województwa Andrzeja Prusia.

Informacje dotyczące stanu wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przedstawili dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka oraz p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Tomasz Janusz.W obradach wziął udział przedstawiciel Komisji Europejskiej, Wojciech Włodarczyk, który przedstawił zgromadzonym Informację o 9. Raporcie w sprawie spójności i rozporządzenie STEP. To publikowane co 3 lata opracowanie, które obrazuje postępy w osiąganiu przez  państwa członkowskie i regiony wchodzące w skład Unii Europejskiej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

W posiedzeniu wzięli udział także Przemysław Saltarski, naczelnik w Departamencie Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przemysław Herman, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podczas VI posiedzenia członkowie Komitetu Monitorującego podjęli uchwały w sprawie przyjęcia specyficznych kryteriów wyboru projektów dla wielu działań m.in.:

  • Działania 1.2 Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R – typ projektu: Wsparcie prac B+R (nabór konkurencyjny)
  • Działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, typ projektu: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu miast, z wyłączeniem miast wspieranych w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 oraz w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
  • Działania 2.6 Infrastruktura wodno-ściekowa, typy projektów: rozbudowa systemów wodociągowych oraz zwiększenie efektywności dostaw wody (w tym ograniczanie strat wody) i poprawa jej jakości (nabór konkurencyjny)
  • Działania 4.2 Rozwój transportu zbiorowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu, typ projektu: Zakup bezemisyjnego taboru kolejowego
  • Działania 6.4 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – projekty grantowe realizowane przez LGD w ramach RLKS ze środków EFRR programu FEŚ 2021-2027
  • Działania 9.5 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej – projekty niekonkurencyjne dla wskazanego w SzOP typu 1, 2, 3, 4, 5
  • Działania 10.4 Kompetentne kadry instytucji rynku pracy w regionie – projekty konkurencyjne

Decyzja Komisji Europejskiej z 7 grudnia 2022 roku uruchomiła zakontraktowane w programie fundusze europejskie w wysokości 1 mld 456 mln EUR, w tym na:

  • projekty „twarde”, infrastrukturalne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 1 mld 51 mln EUR,
  • projekty „miękkie”, społeczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+): prawie 405 mln EUR.

Środki unijne wdrażane w ramach programu regionalnego kierowane są głównie na innowację, rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury, poprawią czystość wód i powietrza oraz służyć mają przedsięwzięciom społecznym i edukacyjnym. Program regionalny został podzielony na dwanaście priorytetów (sześć – EFRR, cztery – EFS+ oraz dwa związane z pomocą techniczną), które są odpowiedzią na najważniejsze potrzeby regionu i jego mieszkańców.

 

Informacja_nt._przyjęcia_Uchwały_nr_75_KM.pdf

Uchwała_75_KM FEŚ_2021-2027_kryteria_Działanie_1.2_Prace B+R.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały KM FEŚ 2021-2027 nr 75_kryteria Dz. 1.2_Prace B+R.pdf

Informacja_nt._przyjęcia_Uchwały_nr_76_KM.pdfUchwała_76_KM FEŚ_2021-2027_kryteria_Działanie_2.5_MPA.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały KM FEŚ 2021-2027 nr 76_Dz. 2.5 kryteria MPA.pdf

Informacja_nt._przyjęcia_Uchwały_nr_77_KM.pdf

Uchwała_77_KM FEŚ_2021-2027_kryteria_Działanie_2.6_sieci wodociągowe.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały KM FEŚ 2021-2027 nr 77_kryteria Dz. 2.6_ sieci wodociągowe.pdf

Informacja_nt._przyjęcia_Uchwały_nr_78_KM.pdf

Uchwała_78_KM FEŚ_2021-2027_kryteria_Działanie_4.2_tabor kolej.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały KM FEŚ 2021-2027 nr 78_kryteria Dz. 4.2 tabor kolej.pdf

Informacja_nt._przyjęcia_Uchwały_nr_79_KM.pdf

Uchwała_79_KM FEŚ_2021-2027_warunki_Działanie_6.4 LGD.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały KM FEŚ 2021-2027 nr 79_warunki_Dz. 6.4 LGD.pdf

Informacja_nt._przyjęcia_Uchwały_nr_80_KM.pdf

Uchwała_80_KM FEŚ_2021-2027_kryteria_Działanie_9.5_Piecza zastępcza_niekon..pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały KM FEŚ 2021-2027 nr 80_kryteria_Dz. 9.5_Piecza zastępcza_niekon..pdf

Informacja_nt._przyjęcia_Uchwały_nr_81_KM.pdf

Uchwała_81_KM FEŚ_2021-2027_kryteria_Działanie_10.4_Kompetentne kadry.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały KM FEŚ 2021-2027 nr 81_kryteria_Dz. 10.04_Kompetentne kadry.pdf