Organizacje Pozarządowe (NGO) spełniają istotną rolę w funkcjonowaniu regionu. Pod tą nazwą kryją się między innymi:

  • Stowarzyszenia
  • Fundacje
  • kościoły i związki wyznaniowe
  • instytucje otoczenia biznesu
  • Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej
  • lokalne grupy działania

Wszystkie one są ważnym elementem realizacji programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2012-2027. Są istotnym partnerem wszystkich konsultacji społecznych prowadzonych w ramach programu. Wreszcie są także beneficjentami pieniędzy pochodzących z programu. NGO-sy mogą być beneficjentami dedykowanych działań, mogą też by cenionymi partnerami w projektach realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, czy placówki edukacyjne.

Wszystkie informacje na temat możliwości z jakich mogą skorzystać organizacje pozarządowe znajdziecie w Szczegółowym Opisie Priorytetów.