Zapraszamy do udziału w konkursach!

Obchody rocznicy 20-lat Polski w Unii Europejskiej będą trwały przez cały rok. Przygotowaliśmy jeszcze wiele wydarzeń i niespodzianek. Zapraszamy m. in. do udziału w konkursach, w których do wygrania będą bilety do atrakcji turystycznych w regionie, które skorzystały z funduszy europejskich. Śledźcie naszą stronę internetową i media społecznościowe.

Regulamin konkursów organizowanych na profilach Facebook (https://www.facebook.com/RPOWS/) oraz Instagram (fundusze_swietokrzyskie)

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursów na profilu Facebook oraz Instagram, a także fundatorem nagród – jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Departament Inwestycji i Rozwoju zwanym dalej "Organizatorem".
 2. Konkursy będą przeprowadzane na profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora dostępnych pod adresami: https://www.facebook.com/RPOWS/ (Facebook), fundusze_swietokrzyskie (Instagram) na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin konkursów stanowi podstawę ich organizacji oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin konkursów dostępny jest na stronach internetowych Organizatora.
 5. Udział w konkursach jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Konkursy nie są sponsorowane, popierane ani prowadzone przez serwisy – Facebook oraz Instagram, nie ponoszą one odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursów.
 • 2. Cel konkursów
 1. Konkursy mają na celu promocję efektów wdrażania projektów zrealizowanych w województwie świętokrzyski przy wsparciu Funduszy Europejskich oraz promocję walorów turystycznych regionu.
 • 3. Nagrody
 1. W ramach konkursów jego zwycięzcom zostaną rozdane bilety wstępu do atrakcji turystycznych regionu świętokrzyskiego.
 2. Nie jest możliwa zamiana nagrody lub jej części na jej równowartość w formie pieniężnej.
 • 4. Zasady organizacji i przebieg konkursów
 1. W konkurach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Udział w konkursach jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Uczestnikami konkursów nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora.
 4. Zadania konkursowe, czas trwania konkursów oraz informacje o liczbie laureatów będą każdorazowo opisane w postach konkursowych na profilach FB i IG. Odpowiedzi na pytania, które pojawią się na profilach FB i IG w ramach konkursów należy przesyłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego do osoby, która nadesłała odpowiedź.
 5. Laureaci zostaną powiadomieniu o wygranej za pośrednictwem wiadomości mailowej oraz telefonicznie.
 6. Odbiór nagród - biletów odbywać się będzie w siedzibie Organizatora – Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego – Departamencie Inwestycji
  i Rozwoju, Kielce, ul. Sienkiewicza 63, pokój 118, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.00.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika konkursów.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika lub ich niepodanie, uniemożliwiające kontakt z Uczestnikiem i poinformowanie go o przyznaniu nagrody.
 • 5. Ochrona danych osobowych
 1. Uczestnicy konkursów wyrażają zgodę, aby ich dane osobowe były przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursów, wyłonienia zwycięzców, przyznania, wydania oraz odbioru nagrody - biletów.
 2. Dane osobowe uczestników konkursów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.).
 3. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel.: 41 395 10 00, fax: 41/344-52-65, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516, Kielce, tel.: 41 395 15 18, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie:
  - podmioty organizujące konkursy oraz dokonujące ekspertyzy, jak również podmioty zaangażowane, w szczególności w proces audytu i kontroli;
  - podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje:
  -prawo do wycofania  zgody  w  każdym  momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem z art. 7 RODO;
  - prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii z art. 15 RODO;
  - prawo do sprostowania swoich danych z art. 16 RODO;
  - prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) z art. 17 RODO;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych z art. 18 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego z art. 77 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/wym. celu. Ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości udziału w konkursie, w szczególności otrzymania nagrody.
 8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu z art. 22 RODO.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.

                                                             

 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Organizator konkursów zastrzega sobie prawo do ich odwołania, przerwania lub zmiany zasad, o czym poinformuje na swoich profilach społecznościowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i dokonywania zmian w regulaminie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
  cywilnego i inne przepisy prawa.