Wzór umowy o dofinansowanie i inne dokumenty (EFS+)

Temat

-

Typ dokumentu

-

Szczegóły

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY, zgodnie z Uchwałą nr 8908/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 3 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia wzorów umów i decyzji o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (zobacz)
 2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Działania 09.02  programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (zobacz)
 3. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (zobacz)
 4. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, realizowanego w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (zobacz)
 5. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (zobacz)

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie:

 • Harmonogram płatności (zobacz);
 • Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem (zobacz);
 • Taryfikator kosztów pośrednich - umowa (zobacz);
 • Taryfikator kosztów pośrednich - umowa w ramach Działania 09.02 (zobacz);
 • Taryfikator kosztów pośrednich - decyzja (zobacz);
 • Taryfikator kosztów pośrednich - porozumienie (zobacz);
 • Sposób weryfikacji i metoda zatwierdzania stopnia osiągnięcia wskaźników w ramach projektu (reguła proporcjonalności) - umowa (zobacz);
 • Sposób weryfikacji i metoda zatwierdzania stopnia osiągnięcia wskaźników w ramach projektu - decyzja (zobacz);
 • Sposób weryfikacji i metoda zatwierdzania stopnia osiągnięcia wskaźników w ramach projektu - porozumienie (zobacz);
 • Klauzula informacyjna - umowa (zobacz);
 • Klauzula informacyjna - decyzja (zobacz);
 • Klauzula informacyjna - porozumienie (zobacz)
 • Wyciąg z zapisów Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (zobacz);
 • Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych - umowa (zobacz).
 • Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów UE - dot. decyzji (zobacz)
 • Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów UE - dot. umowy Działanie 09.02 (zobacz)
 • Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów UE - porozumienie (zobacz)

Załącznikami do umowy są również: Wniosek o dofinansowanie projektu (zał. 1), zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (zał. 3), zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (zał. 4), Umowa partnerska (zał. 6) - jeśli dotyczy oraz Decyzja ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w przedmiocie przyznania akredytacji i statusu ośrodka wsparcia ekonomii społecznej (zał. 12) – dotyczy Działania 09.02.”

Inne dokumenty niezbędne podczas realizacji projektu:

 • wzór kwartalnego harmonogramu planowanych do przeprowadzenia form wsparcia (zobacz);
 • instrukcja opisywania dokumentacji księgowej projektu (zobacz);
 • wzór oświadczenia o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji wydatków (zobacz);
 • wzór wykazu wyodrębnionej ewidencji dok. księgowych dotyczących operacji związanych z realizacją projektu (zobacz);
 • wzór wniosku o płatność (zobacz);
 • wzór planu postępowań o udzielnie zamówienia w ramach projektu (zobacz);
 • wzór oświadczenia o zakończonych w projekcie postępowaniach o udzielenie zamówienia, dla których wykazano wydatki we wniosku o płatność (zobacz);
 • wzór oświadczenia udzielenia licencji niewyłącznej (zobacz);
 • instrukcja użytkownika aplikacji SL2021 Projekty (zobacz);
 • Księga Tożsamości Wizualnej (zobacz);
 • wzór sprawozdania z zachowania trwałości rezultatów (zobacz);
 • wzór sprawozdania potwierdzającego zachowanie trwałości projektu (zobacz).
 • Przykładowy zakres umowy partnerskiej (zobacz)
 • oświadczenie o wydatkowaniu co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania (zobacz)
 • wzór klauzuli informacyjnej potwierdzającej wykonywanie przez Beneficjenta obowiązku Administratora względem osób, których dane Beneficjent lub podmiot upoważniony przez niego do realizacji zadań pozyskuje(zobacz)
 • wzór klauzuli informacyjnej potwierdzającej wykonywanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązku Administratora względem osób, których dane Beneficjent lub podmiot upoważniony przez niego do realizacji zadań pozyskuje(zobacz)