Widok na rondo i ulice z lotu ptaka

Priorytet 4. Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego

Priorytet 4. Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego

Będzie wspierał realizację projektów mających na celu poprawę infrastruktury drogowej, rozwój i usprawnienie publicznego pozamiejskiego transportu zbiorowego oraz działania w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa transportu.

Dla kogo

 • jednostki samorządu terytorialnego

 Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa

Wsparciem zostaną objęte następujące kategorie inwestycji:

 • zapewnienie niezbędnych połączeń do TEN-T, miejsc inwestycyjnych, centrów logistycznych oraz innych gałęzi zrównoważonego transportu (np. terminali intermodalnych, węzłów kolejowych)
 • budowa lub przebudowa dróg wojewódzkich w celu umożliwienia wykonywania codziennych przewozów publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej
 • budowa obwodnic rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych, jako element kompleksowych projektów

Działanie będzie kierowane na poprawę stanu dróg wojewódzkich.

Za wyjątkiem obwodnic, inwestycje drogowe na obszarach miast nie będą obejmowały budowy nowych dróg, parkingów ani zwiększenia przepustowości istniejących dróg lub parkingów i nie będą przyczyniały się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego w obszarach miejskich.

Wszystkie projekty dotyczące budowy lub modernizacji dróg będą obejmowały dostosowanie dróg do nośności 11,5 tony/oś oraz będą wynikały z Regionalnego Planu Transportowego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030, będącego wypełnieniem warunku podstawowego CP3.

Działanie 4.2 Rozwój transportu zbiorowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu

Wsparciem zostaną objęte następujące kategorie inwestycji:

 • zakup bezemisyjnego taboru kolei regionalnej
 • budowa i modernizacja infrastruktury publicznego transportu zbiorowego,
  w tym węzłów przesiadkowych oraz zakup i modernizacja taboru autobusowego wykorzystywanego w pozamiejskim publicznym transporcie zbiorowym
 • wsparcie dla transportu multimodalnego poza TEN-T poprzez inwestycje w budowę portu przeładunkowego
 • budowa i modernizacja infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego, w tym drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe
 • budowa infrastruktury ładowania/tankowania samochodów zero emisyjnych
 • punktowe inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, (doposażenie służb nadzoru i ratownictwa technicznego, działania informacyjno-promocyjne)