Centrum Nauki Leonardo Da Vinci

Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla wspólnot lokalnych

Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla wspólnot lokalnych

Będzie wspierał realizację inwestycji, służących szeroko rozumianemu rozwojowi obszarów miejskich. Problemy, z jakimi borykają się miasta wymagają zintegrowanego podejścia, które uwzględnia potrzeby danego obszaru i jego potencjał.

Do wspierania miejskich  obszarów funkcjonalnych (MOF) posłuży Instrument ZIT, zaś do działań rewitalizacyjnych wpisujących się w Gminne Programy Rewitalizacyjne  (GPR) wykorzystywany będzie Inny Instrument Terytorialny (IIT)

 Dla kogo

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jst
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • organizacje pozarządowe

Działanie 6.1 Rozwój miast i miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT)

Wsparcie w zakresie:

 • zrównoważonej turystyki
 • tworzenie centrów i punktów informacji kulturalnej i turystycznej
 • budowa, tworzenie i rozwój tras i szlaków turystycznych (historycznych, kulturowych, przyrodniczych, edukacyjnych)
 • budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury oraz promocja walorów środowiskowych regionu i produktów regionalnych
 • kultury i dziedzictwa kulturowego
 • działania na rzecz ochrony zabytków
 • roboty budowlane i modernizacyjne dot. zabytków i zespołów zabytkowych, obiektów infrastruktury kultury wraz z otoczeniem (m. in. mała architektura, ścieżki piesze, tereny zielone)
 • digitalizacja zasobów i oferty kultury, ochrona dziedzictwa niematerialnego
 • dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki (innych niż obszary Natura 2000)
 • ochrona różnorodności geologicznej oraz różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime
 • budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących edukację ekologiczną
 • inwestycje mające na celu ograniczanie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo
 • edukacja i promocja różnych form ochrony przyrody i rozwojowi ekoturystyki

 Działanie 6.2 Rewitalizacja miast

Działanie ukierunkowane jest na rewitalizację obszarów zdegradowanych, fizyczną odnowę i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej miast, obejmującą działania kompleksowe na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i gospodarki, ładu przestrzennego, służące przeciwdziałaniu zjawiskom kryzysowym.

Zakres interwencji obejmie w szczególności działania dotyczące m.in.: przebudowy, adaptacji zdegradowanych budynków, terenów i przestrzeni, zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych lub edukacyjnych.

Wsparcie rewitalizacji będzie w oparciu o GPR pozytywnie zaopiniowany przez Instytucję Zarządzającą FEŚ 2021-2027.

Działanie  6.3 Wzmacnianie lokalnych potencjałów na obszarach innych niż obszary miejskie

Działanie ukierunkowane jest na wzmacnianie obszarów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju regionu. Zaplanowana interwencja pozwoli na podjęcie działań wykorzystujących potencjał endogeniczny tych obszarów do wzmocnienia lokalnej gospodarki, co będzie realizowane przy pomocy Innego Instrumentu Terytorialnego. 

Zakres wsparcia obejmie w szczególności działania z obszaru:

 • zrównoważonej turystyki w szczególności: projekty dot. centrów/ punktów informacji kulturalnej i turystycznej, budowę, tworzenie, rozwój tras i szlaków turystycznych;
 • kultury i dziedzictwa kulturowego: wzmocnienie potencjału w zakresie ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego, zwiększenie dostępności mieszkańców do dóbr kultury, w tym podniesienie atrakcyjności turystycznej miejskich obszarów funkcjonalnych. Wspierane będą m.in.: działania na rzecz ochrony zabytków, roboty budowlane i modernizacyjne dotyczące zabytków i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem (m.in: mała architektura, ścieżki piesze, tereny zielone) oraz obiektów infrastruktury kultury, digitalizacje zasobów i oferty kultury, ochronę dziedzictwa niematerialnego;
 • dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki – ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki poza obszarami Natura 2000;
 • przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu poprawę sytuacji gospodarczej danego obszaru.

Działanie 6.4 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

 Działanie obejmie wsparcie przedsięwzięć wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju, realizowanych przez Lokalne Grupy Działania z terenu województwa świętokrzyskiego.

W szczególności zakłada się, że zakres wsparcia dotyczyć będzie: odnawialnych źródeł energii, przestrzeni publicznej, likwidacji barier architektonicznych oraz infrastruktury edukacyjnej, turystycznej i kulturalnej.

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów innych niż obszary miejskie

Działanie ukierunkowane jest na rewitalizację obszarów zdegradowanych, fizyczną odnowę i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej obszarów innych niż obszary miejskie, obejmującą działania kompleksowe na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i gospodarki, ładu przestrzennego, służące przeciwdziałaniu zjawiskom kryzysowym.

Zakres interwencji obejmie w szczególności działania dotyczące m.in.: przebudowy, adaptacji zdegradowanych budynków, terenów i przestrzeni, zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych lub edukacyjnych.

Wsparcie rewitalizacji będzie w oparciu o GPR pozytywnie zaopiniowany przez Instytucję Zarządzającą FEŚ 2021-2027.