Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo

Będzie wspierał pracodawców i pracowników ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej pracowników m.in. poprzez programy rehabilitacyjne ułatwiające powrót na rynek pracy.

 Dla kogo

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • jednostki organizacyjne działające w imieniu jst
  • kościoły i związki wyznaniowe
  • organizacje pozarządowe
  • służby publiczne

Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników

W projektach możliwe jest m.in.:

  • sfinansowanie pakietu świadczeń zdrowotnych, które wykraczają poza zakres badań profilaktycznych, wynikających z charakteru wykonywanej pracy (wg kryterium płci i wieku),
  • zorganizowanie spotkań edukacyjnych z fizjoterapeutą, psychologiem lub psychoterapeutą (np. na tematy związane z profilaktyką chorób kręgosłupa, uzależnień, radzeniem sobie ze stresem),
  • pakiety rehabilitacyjne dla pracowników (w tym również dla tych, przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich),
  • doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy, mające na celu zapewnienie ergonomii oraz bezpieczeństwa pracowników,
  • sfinansowanie kursów lub szkoleń przekwalifikujących pracowników do wykonywania innej, mniej obciążającej pracy na innym stanowisku u tego samego pracodawcy.

 Działanie 7.2 Programy rehabilitacyjne ułatwiające powrót na rynek pracy

Planuje się opracowanie i realizację programów obejmujących rehabilitację mającą na celu przeciwdziałanie przerwaniu aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych osób pracujących oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym. Ponadto działania projektowe przyczynią się do wsparcia tych osób w zakresie kompleksowej ścieżki powrotu do pracy.