Kolorowe kredki

Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia

Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia

Skierowany będzie na upowszechnianie wychowania przedszkolnego poprzez, rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych oraz wzmacnianie sytemu kształcenia. Szkoły branżowe będą mogły otrzymać wsparci ukierunkowane na rozwijanie umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy

Dla kogo

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jst
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • organizacje pozarządowe
 • służby publiczne

 Działanie 8.1 Wsparcie edukacji przedszkolnej

Pozwali zapewnić miejsca przedszkolne w nowym przedszkolu lub jako dodatkowe, w już istniejącej placówce. W projektach możliwe jest m.in.:

 • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
 • dostosowanie przedszkoli do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
 • rozszerzenie oferty placówek o zajęcia dla dzieci, podnoszące jakość prowadzonej edukacji, takie jak np.: zajęcia dodatkowe dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia w zakresie umiejętności odstawowych i przekrojowych, dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, zajęcia specjalistyczne,
 • szkolenia dla nauczycieli przedszkoli oraz pracujących tam psychologów i logopedów,
 • wzmacnianie współpracy kadry przedszkoli z rodzicami i opiekunami.

 Działanie 8.2 Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego

Będzie wspierać szeroki wachlarz zajęć dodatkowych dla uczniów oraz rodziców a także zapewni możliwość szkoleń dla kadry placówek. W projektach możliwa jest realizacja m.in.:

 • zajęć, które będą rozwijać umiejętności podstawowe i przekrojowe (tj. np.: kreatywność, praca w grupie, organizacja czasu)
 • zajęć związanych z edukacją dwujęzyczną,
 • działań edukacyjnych o tematyce ekologicznej,
 • wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów,
 • doradztwa zawodowego,
 • szczególnego wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami, które ułatwi im naukę i dobre funkcjonowanie w społeczności szkolnej,
 • zakupów pomocy dydaktycznych, które są niezbędne do przeprowadzenia zajęć w projekcie,
 • szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Działanie 8.3 Podnoszenie jakości edukacji ponadpodstawowej ogólnej

Będzie dawać liceom (publicznym i niepublicznym) możliwość zaplanowania zajęć dodatkowych dla uczniów oraz pozwoli wspierać rodziców a także pozwoli podnieść kwalifikacje kadry. W projektach możliwa jest realizacja m.in.:

 • zajęć, które będą rozwijać umiejętności podstawowe i przekrojowe (kreatywność, praca w grupie, organizacja czasu, itp.)
 • zajęć związanych z edukacją dwujęzyczną,
 • działań edukacyjnych o tematyce ekologicznej,
 • wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów,
 • doradztwa zawodowego,
 • szczególnego wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami, które ułatwi im naukę i dobre funkcjonowanie w społeczności szkolnej,
 • zakupów pomocy dydaktycznych, które są niezbędne do przeprowadzenia zajęć w projekcie,
 • szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Działanie 8.4 Rozwój szkolnictwa branżowego

Celem będzie praktyczne przygotowanie absolwentów szkół zawodowych do świadomego podjęcia dalszego kształcenia lub do podjęcia pracy bezpośrednio po zakończeniu nauki. Działanie da możliwość realizować m.in.:  

 • indywidualne wsparcie wynikające ze specjalnych potrzeb, związanych np. z niepełnosprawnością, chorobą, trudną sytuacji rodzinną lub życiową itd.,
 • płatne staże u pracodawców (w firmach i instytucjach z branż, związanych z kierunkiem kształcenia uczniów),
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 • różnorodne zajęcia dodatkowe (m. in. zajęcia prowadzone w formule dwujęzycznej), w tym zajęcia z zakresu kompetencji cyfrowych,
 • doradztwo zawodowe,
 • zajęcia dodatkowe, ukierunkowane na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych, istotnych z punktu widzenia pracodawców (to np. przedsiębiorczość, samodyscyplina, organizowanie pracy własnej, umiejętność pracy w grupie, myślenie krytyczne i analityczne, umiejętność uczenia się, stosowanie podejścia „projektowego” do problemów i wyzwań, kreatywność, automotywacja itd.),
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w różnorodnej formie (zajęcia, warsztaty, wykłady, praca indywidualna lub grupowa itd..), mające na celu rozwiązywanie i zapobieganie problemom o podłożu emocjonalnym, zapobieganie zachowaniom agresywnym lub autodestrukcyjnym, lub innym problemom o podłożu emocjonalnym,  ponadto wspieranie dobrostanu psychicznego młodzieży i rozwijanie kompetencji, związanych z codzienną higieną emocjonalną i psychiczną,
 • zajęcia kształtujące postawy proekologiczne oraz zajęcia w ramach działań antydyskryminacyjnych.

Ponadto działania w projektach mogą być kierowane do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, z jednym wyjątkiem – nie będzie możliwości wspierania szkół specjalnych.

Działanie 8.5 Wsparcie edukacji osób dorosłych

Da możliwość prowadzenia m. in. szkoleń, zajęć, warsztatów i tutoringów, dotyczących umiejętności podstawowych. Będzie można zaplanować działania w ramach tzw. Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji” skierowane na cele :

 • aktywizacja osób dorosłych, w szczególności biernych edukacyjnie, do rozwijania swoich umiejętności i włączania się w życie społeczności lokalnej;
 • utrzymanie zaangażowania osób dorosłych, w szczególności biernych edukacyjnie, w podnoszenie swoich kwalifikacji, poprzez dobór odpowiednich form i zakresu oferty edukacyjnej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań;
 • aktywizowanie instytucji i organizacji z otoczenia szkół i placówek na rzecz rozwoju umiejętności społeczności lokalnej.

LOWE mogą powstawać w otoczeniu szkół i placówek systemu oświaty (np. w szkołach na terenach wiejskich).