Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne

Pozwoli na aktywizację osób biernych zawodowo (niepracujących i niebędących bezrobotnymi), osób z niepełnosprawnościami oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym a także  pozwoli na kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznego.

Dla kogo

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jst
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • organizacje pozarządowe
 • służby publiczne
 • administracja publiczna

Działanie 9.1 Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób

Pozwoli na pomoc dla danej osoby w sposób dopasowany do jej indywidualnych potrzeb aby zminimalizować lub zlikwidować przyczyny trudnej sytuacji życiowej danej osoby.

Szerokiej palety działań możliwa będzie m.in. poprzez:

 • wzmacnianie kompetencji społecznych,
 • wzmacnianie kompetencji
 • zapewnienie miejsca zamieszkania dla osób w kryzysie bezdomności (m. in. w formie tzw. mieszkań wspomaganych),
 • wsparcie zdrowotne,
 • poczucie więzi społecznych i rodzinnych,
 • działania społeczne w środowisku, z którego pochodzą osoby uczestniczące w projekcie.

Działania mogą być również prowadzone w projektach dotyczących Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej, ponadto w projektach dotyczących Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Działanie 9.2 Kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społeczne

W obszarze ekonomii społecznej (ES) działania będą polegały na realizacji usług na rzecz rozwoju sektora przez podmioty posiadające akredytację i status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej (OWES) przyznawane przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Działanie 9.3 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich

Umożliwi realizowanie kompleksowych działań, które pomogą osobom przyjeżdżającym do Polski z krajów spoza UE w szybkim i sprawnym zaadaptowaniu się do realiów pracy oraz codziennego życia w naszym kraju.

Działanie 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych

Pozwoli na pomoc osobom niesamodzielnym, jak również tym, które się nimi opiekują. Pomoc będzie wynikać z indywidualnych potrzeb wspieranych osób.

 Działanie 9.5 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej

Polegać będzie na pomocy rodzinom, która przyczyni się do rozwiązania konkretnych problemów. Wsparcie może dotyczyć:

 • tworzenia nowych placówek wsparcia dziennego oraz wspieranie działalności już istniejących placówek
 • asystenta rodziny, pomocy rodzin wspierających czy poradnictwa,
 • działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wsparciu w ramach interwencji kryzysowej,
 • podnoszenia kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do świadczenia usług,
 • wsparci preadopcyjne oraz postadopcyjne
 • działań na rzecz dzieci oraz rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 • wspierania rodziców zastępczych, którzy doświadczają trudności opiekuńczo-wychowawczych,
 • kompleksowej pomoc w usamodzielnianiu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz osób opuszczających inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież
 • tworzeniu i funkcjonowaniu mieszkań wspomaganych, chronionych, adaptowalnych.

Działanie 9.6 Podnoszenie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Skierowane będzie na kompleksowe wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych i partnerów społecznych, głównie  poprzez pomoc osobom zaangażowanym w tworzenie tych podmiotów.