Temat

Analiza DNSH

Typ dokumentu

Analizy

Szczegóły

Zgodnie z obowiązkiem wyrażonym w art. 46 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) dokonano strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

Ostateczna wersja prognozy oddziaływania na środowisko wraz z podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 5348/22 z dnia 25 maja 2022 roku.

Tabela potencjalnych oddziaływań skutków realizacji celów szczegółowych Programu na poszczególne komponenty środowiska oraz analiza DNSH – tabela potencjalnych oddziaływań typów działań wskazanych w Programie, stanowią załączniki do prognozy.

Załączniki

Analiza DNSH.pdf

Plik PDF1.29 MB