Departament Inwestycji i Rozwoju ogłasza konkurs w ramach działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

Nabór FESW.02.05-IZ.00-002/23 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

FESW.02.05-IZ.00-002/23

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • jednostki OSP aspirujące do KSRG
 • jednostki OSP włączone do KSRG
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego (w tym związki i stowarzyszenia JST)

Co

 • Dotacja

Na co

 • projekty z zakresu doposażenia służb ratowniczych

UWAGA !!!

ZMIANA REGULAMINU WYBORU PROJEKTU

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 8493/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2024 roku, zmianie ulegają zapisy Regulaminu wyboru projektów nr FESW.02.05-IZ.00-002/23 w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 w poniższym zakresie:

 

Punkt w Regulaminie

Treść zapisu przed zmianą

Treść zapisu po zmianie

5.1

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 23 580 000,00 PLN.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 37 868 921,35 PLN.

 

Pozostałe zapisy Regulaminu, w tym załączniki pozostają bez zmian.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od 30 stycznia 2024  r.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór nrFESW.02.05-IZ.00-002/23 ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla środowiska Działanie 02.05 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym.

Uwaga !!!

WYDŁUŻENIE TERMINU OCENY WNIOSKÓW

Działając na podstawie zapisów rozdziału 7 pkt. 5 „Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty objęte naborem w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym  współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” oraz pkt. 9.6 „Regulaminu wyboru projektów” dla naboru nr FESW.02.05-IZ.00-002/23, przewodniczący KOP zaakceptował przesunięcie terminu zakończenia oceny wniosków złożonych w ramach przedmiotowego naboru do dnia 9 lutego 2024 r. włącznie.

UWAGA !!!

ZMIANA REGULAMINU WYBORU PROJEKTU

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 7971/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 25 października 2023 roku, zmianie uległ Załącznik nr 4 (Wzór umowy o dofinansowanie) do Regulaminu wyboru projektów nr FESW.02.05-IZ.00-002/23 w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027.

Zapisy samego Regulaminu, jak i pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

Zmiana dotyczy sprostowania omyłki we wzorze umowy o dofinansowanie w treści przypisów nr 35 i 36 w §18 Obowiązki informacyjno-promocyjne (ust. 2 pkt. 2 oraz 3) w zakresie stosowania Rozporządzenia PE i Rady 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2022 roku (§50 ust.1). Przedmiotowa zmiana zapewnia spójność wzoru umowy z przedmiotowym rozporządzeniem jak również spójność z pozostałą dokumentacją naboru, w tym wnioskiem o dofinansowanie.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 25 października 2023  r.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 53 ust. 2 Rozporządzenia ogólnego „w przypadku gdy łączny koszt operacji nie przekracza 200 000 Euro, wkład przyznany beneficjentowi z EFRR, FES+, FST, FAMI, FBW i IZGW przyjmuje formę stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych lub stawek ryczałtowych, z wyjątkiem operacji, których wsparcie stanowi pomoc publiczną.

Powyższe, oznacza, że takiego obowiązku nie ma w odniesieniu do inwestycji, których łączny koszt operacji przekracza 200 000 Euro. W ramach Regulaminu wyboru projektów IZ FEŚ dopuściła rozliczenie kosztów pośrednich uproszczonymi metodami rozliczania wydatków, tj. przy zastosowaniu stawki ryczałtowej. W związku z powyższym, wnioskodawca jeśli chce w ramach projektu uzyskać dofinansowanie na kwalifikowalne koszty pośrednie, musi zastosować wskazaną w Regulaminie wyboru projektów uproszczoną metodę rozliczania wydatków. Alternatywnie wnioskodawca może całkowicie odstąpić od rozliczenia kosztów pośrednich w projekcie.

Przedmiotem naboru są projekty z zakresu doposażenia służb ratowniczych m.in. na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych. Dodatkowo jako element uzupełniający projektu wsparcie może obejmować działania edukacyjne zwiększające świadomość na temat zmian klimatu, sprzyjające racjonalnemu korzystaniu z zasobów środowiskowych i wspierające ochronę zasobów nieodnawialnych oraz promujące bezpieczne zachowania indywidualne i grupowe w sytuacjach zagrożenia ekologicznego, pożarowego, powodziowego.

 

Uprawnionymi Wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są:

Jednostki Samorządu Terytorialnego, jednostki OSP włączone do KSRG, jednostki OSP, które będą wypełniać kryteria włączenia do KSRG dzięki realizacji projektu oraz dążą do włączenia do KSRG (OSP aspirujące do KSRG).

Wielkość środków przeznaczonych na nabór wynosi 23 580 000,00 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia: 85% wydatków kwalifikowalnych. Projekt nie objęty pomocą publiczną.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 • Wniosek o dofinansowanie
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku

Jak przygotować wniosek?

 • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku. Opisuje ona konstrukcję wszystkich informacji
 • Pobierz wszystkie materiały do jednego miejsca i zrób sobie listę dokumentów, które trzeba przygotować.
 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru oraz wskaźnikami.
 • Pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak to wsparcie ma coś usprawnić
 • Konsultuj wniosek z lokalnym Punktem Informacyjnym oraz z organizatorem konkursu - oni udzielą wszystkich informacji i odpowiedzą na nieścisłości.

Jak składać wniosek?

Online

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest w systemie teleinformatycznym CST2021 w aplikacji WOD2021 dostępnym na stronie https://wod.cst2021.gov.pl.

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki

Przydatne wskazówki

 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru i instrukcją wypełniania wniosku dla tego projektu.
 • Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne (szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek).
 • Przed złożeniem dokumentów skonsultuj je z podanymi w konkursie punktami informacyjnymi. Sprawdzą je i dadzą Tobie możliwość uzupełnienia / poprawienia przed udziałem w naborze.
 • Zapoznaj się z opisem osi priorytetowej (lepiej zrozumiesz założenia, po co właściwie cały ten nabór

Aktualności

 • 23.11.2023

  UWAGA!

  ZMIANA REGULAMINU WYBORU PROJEKTU

  Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 7971/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
  z dnia 25 października 2023 roku, zmianie uległ Załącznik nr 4 (Wzór umowy o dofinansowanie) do Regulaminu wyboru projektów nr FESW.02.05-IZ.00-002/23 w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027.

  Zapisy samego Regulaminu, jak i pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

  Zmiana dotyczy sprostowania omyłki we wzorze umowy o dofinansowanie w treści przypisów nr 35 i 36 w §18 Obowiązki informacyjno-promocyjne (ust. 2 pkt. 2 oraz 3) w zakresie stosowania Rozporządzenia PE i Rady 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2022 roku (§50 ust.1). Przedmiotowa zmiana zapewnia spójność wzoru umowy z przedmiotowym rozporządzeniem jak również spójność z pozostałą dokumentacją naboru, w tym wnioskiem o dofinansowanie.

  Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 25 października 2023  r.

  Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

   

  KOMUNIKAT

  Zgodnie z art. 53 ust. 2 Rozporządzenia ogólnego „w przypadku gdy łączny koszt operacji nie przekracza 200 000 Euro, wkład przyznany beneficjentowi z EFRR, FES+, FST, FAMI, FBW i IZGW przyjmuje formę stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych lub stawek ryczałtowych, z wyjątkiem operacji, których wsparcie stanowi pomoc publiczną.

  Powyższe, oznacza, że takiego obowiązku nie ma w odniesieniu do inwestycji, których łączny koszt operacji przekracza 200 000 Euro. W ramach Regulaminu wyboru projektów IZ FEŚ dopuściła rozliczenie kosztów pośrednich uproszczonymi metodami rozliczania wydatków, tj. przy zastosowaniu stawki ryczałtowej. W związku z powyższym, wnioskodawca jeśli chce w ramach projektu uzyskać dofinansowanie na kwalifikowalne koszty pośrednie, musi zastosować wskazaną w Regulaminie wyboru projektów uproszczoną metodę rozliczania wydatków. Alternatywnie wnioskodawca może całkowicie odstąpić od rozliczenia kosztów pośrednich w projekcie.

Finanse

Procent dofinansowania
Poziom
dofinansowania
do 85%
MAKS. KWOTA
37 868 921,35 PLN

Termin konkursu

Start

15.06.2023

Koniec

04.08.2023

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki