Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs w ramach działania 9.1 Aktywna integracja społeczna i zawodowa

Ogłoszenie naboru 09.01-IZ.00-001/24 Aktywna integracja społeczna i zawodowa

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • Lokalne Grupy Działania

Co

 • Dotacja

Na co

 • Kompleksowa i zindywidualizowana aktywna integracja skierowana do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, stworzona indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji
 • Rozwój wsparcia środowiskowego i poszerzenie zakresu współpracy międzysektorowej

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór nr: FESW.09.01-IZ.00-001/24 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.1 Aktywna integracja społeczna i zawodowa

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

1. typ projektu nr 1: kompleksowa i zindywidualizowana aktywna integracja skierowana do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, stworzona indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy,

c) edukacyjnym, których celem jest nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do rynku pracy w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym,

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy;

2. typ projektu nr 2: rozwój wsparcia środowiskowego i poszerzenie zakresu współpracy międzysektorowej - jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1. obejmujące m.in.:

a) wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej (m.in. działania związane z animacją lokalną, streetworkingiem, coachingiem, treningiem pracy) z uwzględnieniem wolontariatu,

b) działania o charakterze integracyjnym, poprawa kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze kierowane głównie do dzieci oraz dzieci i ich rodziców/opiekunów w celu wzmacniania więzi.

W ramach naboru nie ma możliwości wsparcia podmiotów reintegracyjnych.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi: 25 000 000 PLN, w tym ze środków UE 22 368 421 PLN, oraz ze środków BP 2 631 579 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać:

od 3 czerwca 2024 r. (od godziny 0:00:00) do 17 lipca 2024 r. (do godziny 23:59:59).

W ramach naboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Lokalne Grupy Działania posiadające siedzibę na obszarze woj. świętokrzyskiego.

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA EFS.

Orientacyjny termin zakończenia postępowania zaplanowany jest na październik 2024 roku

Kontakt:

Dodatkowych informacji dotyczących prowadzonego naboru oraz pomoc w przygotowaniu wniosków dla ubiegających się o dofinansowanie udzielają:

1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach – al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce (parter budynku Aqua), tel. (41) 395 15 20, (41) 395 15 21, bezpłatna infolinia 800 800 440.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia GPI Kielce: poniedziałek 7:30-17:30, wtorek-piątek 7:30-15:30,

obsługuje powiaty:  kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, konecki, skarżyski, starachowicki;

2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34 pok. 15 (parter budynku Starostwa Powiatowego), 27-600 Sandomierz, tel. (15) 600 12 36, (15) 600 12 37.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia LPI Sandomierz: poniedziałek-piątek 7:30-15:30,

obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki;

3. Punkt Informacyjny FEŚ w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. (41) 395 19 93 do 95.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia PI FEŚ: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Dodatkowe informacje dotyczące prowadzonego naboru w zakresiein.:

 • zasad tworzenia projektu;
 • zasad kwalifikowania wydatków i cross-financingu;
 • zasad horyzontalnych;
 • obsługi i kwestii technicznych działania aplikacji SOWA EFS

można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu: (41) 395 17 76 oraz drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 • informacje dotyczące prowadzonego naboru w zakresie m.in.: typów projektów, kryteriów specyficznych dla działania 9.1, postanowień załącznika nr I do regulaminu wyboru projektów

można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu: (41) 395 17 82 oraz drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 • Wniosek o dofinansowanie

Jak przygotować wniosek?

 • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku. Opisuje ona konstrukcję wszystkich informacji
 • Pobierz wszystkie materiały do jednego miejsca i zrób sobie listę dokumentów, które trzeba przygotować.
 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru oraz wskaźnikami.
 • Pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak to wsparcie ma coś usprawnić

Jak składać wniosek?

Online
Poprzez system SOWA

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki

Finanse

Procent dofinansowania
Poziom
dofinansowania
do 95%
MAKS. KWOTA
25 000 000,00 PLN

Termin konkursu

Start

03.06.2024

Koniec

17.07.2024

Wyniki

październik 2024

Instytucja ogłaszająca nabór

Herb województwa świętokrzyskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Henryka Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki