Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 jest ważnym narzędziem, które w perspektywie 2021-2027, pozwoli na realizację znaczących przedsięwzięć, przyczyniających się do rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.

Całkowita kwota przeznaczona na realizację programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, to ponad 1,45 mld euro. Składa się na nią blisko 1,05 mld euro pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 405 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego +.

Środki finansowe trafią do beneficjentów programu w ramach realizowanych Priorytetów:

 • Priorytet 1 Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki
 • Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska
 • Priorytet 3 Fundusze Europejskie na mobilność miejską
 • Priorytet 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego
 • Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego
 • Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla wspólnot lokalnych
 • Priorytet 7 Zdrowi i aktywni zawodowo
 • Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia
 • Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne
 • Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy
 • Priorytet 11 Pomoc Techniczna EFRR
 • Priorytet 12 Pomoc Techniczna EES+

Środki unijne wdrażane w latach 2021-2027 w ramach programu regionalnego, skierowane będą przede wszystkim na rozwój innowacji, infrastruktury B+R i przedsiębiorczości, a także na poprawę jakości powietrza, efektywność energetyczną, OZE, gospodarkę wodno-ściekową, inwestycje drogowe i infrastrukturę w transporcie. Wspierany będzie również rozwój infrastruktury edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej oraz infrastruktury w kulturze i turystyce. Ponadto dofinansowanie uzyskają działania zdrowotne, społeczne, edukacyjne oraz wsparcie rynku pracy.

Instytucją Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, który wykonuje swoje zadania w zakresie zarządzania i wdrażania programu za pomocą odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, tj.

 • Departamentu Inwestycji i Rozwoju,
 • Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytucją Pośredniczącą w realizacji programu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Podstawowym dokumentem określającym działania Instytucji Zarządzającej w zakresie ewaluacji jest Plan Ewaluacji programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Plan został opracowany przez jednostkę ewaluacyjną programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w konsultacji z podmiotami zaangażowanymi w programowanie i wdrażanie programu zarówno w ramach Instytucji Zarządzającej, jak i Instytucji Pośredniczących.

Plan Ewaluacji programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Zgodnie z obowiązkiem wyrażonym w art. 46 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) dokonano strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”.

Ostateczna wersja prognozy oddziaływania na środowisko wraz z podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 5348/22 z dnia 25 maja 2022 roku.

Prognoza oddziaływania na środowisko FEŚ 2021-2027

Tabela potencjalnych oddziaływań skutków realizacji celów szczegółowych Programu na poszczególne komponenty środowiska oraz analiza DNSH – tabela potencjalnych oddziaływań typów działań wskazanych w Programie, stanowią załączniki do prognozy.

Analiza spełnienia zasady „nie czyń poważnych szkód” (ang. DNSH) dla projektu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – Analiza DNSH