Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłasza konkurs w ramach działania 10.8 Zwiększenie możliwości zawodowych osób zatrudnionych

Ogłoszenie naboru FESW.10.08-IP.01-001/24 Zwiększenie możliwości zawodowych osób zatrudnionych

FESW.10.08-IP.01-001/24

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Co

 • Dotacja

Na co

 • Dodatkowe wsparcie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb (np. konsultacje lekarskie, wsparcie trenera personalnego, poradnictwo prawne, itp.)
 • Poradnictwo zawodowe/psychologiczne
 • Pośrednictwo pracy
 • Studia podyplomowe
 • Szkolenia/kursy* prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i/lub nabycia nowych umiejętności

KOMUNIKAT !!!

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach jako Instytucja Pośrednicząca w programie regionalnym FEŚ 2021-2027 informuje o wprowadzeniu zmian do regulaminu naboru nr FESW.10.08-IP.01-001/24.

Wykaz zmian regulaminu wraz z ich uzasadnieniem znajduje się w tabeli załączonej poniżej.

Zmiany obowiązują od dnia 15.05.2024 r.

Urząd Pracy w Kielcach pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla FEŚ 2021-2027 ogłasza konkurs nr FESW.10.08-IP.01-001/24 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Działanie FESW.10.08 Zwiększenie możliwości zawodowych osób zatrudnionych.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie oraz realizacja programów obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe/psychologiczne,
 • szkolenia/kursy* prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i/lub nabycia nowych umiejętności,
 • studia podyplomowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • dodatkowe wsparcie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb (np. konsultacje lekarskie, wsparcie trenera personalnego, poradnictwo prawne, itp.).

* W przypadku realizacji kursów/szkoleń, każde z nich powinno obligatoryjnie uwzględniać maksymalnie 8-godzinny moduł dotyczący niedyskryminacji w miejscu pracy. Takie działania będą wspierały równe traktowanie i niedyskryminację wśród pracowników.

UWAGA: Wsparcie rozwoju umiejętności/kompetencji lub prowadzące do nabycia kwalifikacji realizowane jest wyłącznie w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, co musi znaleźć odzwierciedlenie w treści wniosku o dofinansowanie projektu.

 

W ramach naboru o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 10 643 529,00 PLN, w tym:

- 10 052 222,00 PLN stanowi wkład Unii Europejskiej,

- 591 307,00 PLN stanowi krajowy wkład publiczny.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 5%.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać: od 15 kwietnia 2024 r. (od godziny 0:00:00) – do 29 maja 2024 r. (do godziny 23:59:59).

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA EFS.

Orientacyjny termin zakończenia postępowania zaplanowany jest na lipiec 2024 roku.

 

Kontakt:

Informujemy, że wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zapisów regulaminu wyboru projektów i tworzenia wniosków o dofinansowanie można przekazywać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce telefonicznie tel. 41 364 16 50; 41 364 16 24; 41 364 16 25; lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

 • Wniosek o dofinansowanie,
 • Oświadczenie dot. kryterium formalnego nr 5 i kryteriów horyzontalnych nr 5 i nr 7,
 • Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (o ile dotyczy),
 • Szczegółowy budżet projektu.

Jak przygotować wniosek?

 • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku. Opisuje ona konstrukcję wszystkich informacji
 • Pobierz wszystkie materiały do jednego miejsca i zrób sobie listę dokumentów, które trzeba przygotować.
 •  Zapoznaj się z kryteriami wyboru oraz wskaźnikami. Pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak to wsparcie ma coś usprawnić

Jak składać wniosek?

Online
Poprzez system SOWA

Instytucja ogłaszająca nabór

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki

Przydatne wskazówki

 • Zapoznaj się z kryteriami wyboru i instrukcją wypełniania wniosku dla tego projektu.
 • Sprawdź najbliższe wydarzenia informacyjne (szybciej i łatwiej przygotujesz wniosek).
 • Zapoznaj się z opisem osi priorytetowej (lepiej zrozumiesz założenia, po co właściwie cały ten nabór)

Finanse

Procent dofinansowania
Poziom
dofinansowania
do 90%
MAKS. KWOTA
10 643 529,00

Termin konkursu

Start

15.04.2024

Koniec

29.05.2024

Wyniki

Lipiec 2024 r.

Instytucja ogłaszająca nabór

Z nimi skonsultujesz wniosek

al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Obsługiwane powiaty:
kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, skarżyski, konecki, starachowicki
ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Obsługiwane powiaty:
sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki